burger bar BAHNHOF

burger bar BAHNHOF

Katowice/2014

70m²